Veritas Intercontinental và Clínica iQtra tạo ra Đơn vị Y học Bộ gen là tài liệu tham khảo trong y học dự phòng, tái tạo và thể thao.

Với thỏa thuận này, Phòng khám iQtra, đi đầu trong các kỹ thuật tiên tiến và sáng tạo nhất trong chấn thương, phẫu thuật chân

Read More